Adatvédelmi irányelvek

SZEMÉLYES ADATVÉDELMI POLITIKA

ELŐSZÓ

ACCU Service,s.r.o, székhelye: Archeologická 2256/1, Prága, 155 00, cégjegyzékszám, adószám a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, iktatószám. elkészítette ezt a Személyes Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: “Adatvédelmi Szabályzat”), amely leírja, hogy az ACCU hogyan gyűjti, dolgozza fel, tárolja, használja és védi a személyes adatokat.

Az ACCU minden olyan esetben követi a PDP-politikáját, amikor feldolgozás egy adott, azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ részben vagy egészben automatizált módon, kivéve az olyan személyes adatok automatizált módon történő feldolgozását, amelyek egy nyilvántartási rendszer részét képezik vagy amelyeket egy nyilvántartási rendszer részeként kívánnak felhasználni.

Feldolgozás magában foglalja a személyes adatokkal végzett bármely műveletet, kezdve azok gyűjtésétől, rögzítésétől és rendszerezésétől, strukturálásán, tárolásán, módosításán, felhasználásán és továbbításán keresztül azok korlátozásáig, törléséig vagy megsemmisítéséig.

Minden ilyen esetben az ACCU személyes adatkezelőként jár el. vezérlő, a személyes adatok feldolgozásának célját és módját meghatározza. Adatkezelőként az ACCU felelős a személyes adatok védelmére vonatkozó valamennyi kötelezettség és elv betartásáért, beleértve a személyes adatok megfelelő védelmét is.

Az ACCU a személyes adatok védelmét rendkívül fontos feladatnak tekinti, és minden feldolgozott személyes adatot kellő gondossággal és figyelemmel kezel.

Az ACCU minden személyes adatot az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel, elsősorban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általános adatvédelmi rendelet – “(EU) 2016/679”) megfelelően.GDPR“), valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal.

1. FŐ ELVEK

Személyes adatainak feldolgozása során az ACCU ezeket az elveket követi:

 • A jogszerűség elve. Az ACCU olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek mindig megfelelnek az adatvédelmi előírásoknak.
 • A méltányosság és az átláthatóság elve. Az ACCU a személyes adatokat nyílt és átlátható módon dolgozza fel, és az érintetteknek minden lényeges információt megad a feldolgozással kapcsolatban.
 • A célhoz kötöttség elve. Az ACCU csak egyértelműen meghatározott céllal (a feldolgozás oka) kezeli a személyes adatokat.
 • Az adatok minimalizálásának elve. Az ACCU csak azokat a személyes adatokat dolgozza fel, amelyek a meghatározott konkrét cél szempontjából szükségesek, relevánsak és megfelelőek.
 • A pontosság elve. Az ACCU minden ésszerű intézkedést megtesz a feldolgozott személyes adatok rendszeres frissítésének vagy helyesbítésének lehetővé tétele érdekében.
 • A tárolás korlátozásának elve. Az ACCU a feldolgozott személyes adatokat csak a meghatározott konkrét célhoz szükséges ideig tárolja, és gondoskodik arról, hogy az adatokat ezen időszak után anonim módon töröljék.
 • Az integritás és a bizalmasság, a vitathatatlanság és a rendelkezésre állás elve. Az ACCU megfelelő technikai és szervezeti védelmi intézkedések végrehajtásával biztosítja a feldolgozott személyes adatokat, és védi azokat a jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, elvesztés vagy megsemmisítés ellen.
 • A felelősség elve (elszámoltathatóság). Az ACCU köteles dokumentálni a fent felsorolt elveknek való megfelelést.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

Az ACCU a személyes adatokat minden esetben a jogszabályokban meghatározott releváns jogalapok valamelyike alapján kezeli:

 • A szerződés teljesítése. Az ACCU-nak személyes adatokra a szerződés megkötéséhez és a szerződés későbbi teljesítéséhez van szüksége, vagy a szerződés megkötése előtt az érintett kérésére a szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez.
 • A jogi kötelezettségnek való megfelelés. Az ACCU-nak személyes adatokat kell feldolgoznia ahhoz, hogy megfeleljen azon jogszabályi kötelezettség(ek)nek, amelyeknek az ACCU-nak
 • Jogos érdek. Az ACCU-nak az ACCU vagy egy harmadik fél jogos érdekei miatt kell feldolgoznia a személyes adatokat. Ezeket az érdekeket nem írják felül az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek védelmet igényelnek.
 • Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő feldolgozásához.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Az ACCU minden esetben előzetesen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának konkrét célját, ez az az ok, amelyre az ACCU mint adatkezelő a személyes adatokat felhasználja.

Az ACCU tevékenységein belül jellemző okok a következők:

 • Az ACCU személyzeti napirendjének kezelése;
 • Az ACCU és a szolgáltatók közötti szerződéses kapcsolatok kezelése;
 • Az ACCU és az ügyfelek közötti szerződéses kapcsolatok kezelése;
 • Az ACCU belső napirendjének jogi személyként történő kezelése;
 • Az ACCU által szervezett oktatási vagy promóciós rendezvények irányítása;
 • Marketing célokra;
 • A felhasználói elégedettség nyomon követése, a weboldal optimalizálása és a minőség javítása sütik segítségével.

4. ADATALANYOK

Az ACCU az érintettek következő kategóriáinak személyes adatait kezeli:

 • munkavállalók, munkavállalók családtagjai és álláskeresők;
 • az ACCU-val nem munkajogi szerződéses rendszerben együttműködő természetes személyek (szolgáltatók, ügyfelek);
 • a szerződő jogi személyeket (szolgáltatók, ügyfelek) képviselő természetes személyek;
 • az ACCU vállalati testületeinek tagjai;
 • az ACCU honlapjának látogatói;
 • az ACCU által szervezett képzési vagy promóciós rendezvények résztvevői.

5. A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

Az ACCU a következő kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli:

 • Azonosítási adatok (pl. név, vezetéknév, nem, nyelv, lakóhely, állandó lakóhely, születési idő és hely, állampolgárság/nemzetiség, személyazonosító igazolvány száma, aláírás).
 • Kapcsolattartási információk (pl. levelezési cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, kapcsolattartási adatok a közösségi médiában).
 • Családtagokra vonatkozó információk (pl. a házastársra és a gyermekekre vonatkozó azonosító adatok).
 • A felvételi eljárással kapcsolatos információk (pl. önéletrajzok, kísérőlevelek, a felvételi eljárások nyilvántartásai és eredményei).
 • Foglalkoztatással kapcsolatos információk (pl. munkakör, munkavállalói szám, munkaidő, szabadság, betegszabadság, jelenlét, otthoni munkavégzés, információk üzleti utakról és egyéb munkahelyi változásokról, napi program/időnapló, rábízott eszközök és egyéb értéktárgyak, IKT-eszközök, ledolgozott órák száma, elvégzett képzések, hozzáférési jogok, fizetés/díjazás, bérkompenzáció, átlagkereset, bónuszok/kedvezmények felhasználása, bankszámlaszám).
 • Szerződéses kapcsolatokkal kapcsolatos információk (pl. azok kezdetének, végrehajtásának és lezárásának dokumentációja, tranzakciók és szerződések, beleértve a kapcsolódó információkat, üzleti lehetőségek ajánlatai/követelései, tárgya, időpontja, helye, emlékeztetők, kereskedésre vonatkozó információk, bankszámlaszámok, meghatalmazások/képviseleti meghatalmazások, tranzakciós dátumok, tranzakciós összegek).
 • Hálózati azonosítók (pl. IP-cím, eszköz-ujjlenyomat, cookie-k vagy hasonló böngészőinformációs technológia).

6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az ACCU végrehajtja a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a feldolgozott személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében.

Az ACCU szigorúan a hozzáférés-ellenőrzés olyan intézkedésként, amely megakadályozza a feldolgozott személyes adatok jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását, eltávolítását vagy bármely más, jogosulatlan kezelését. Tartalmazza:

 • Szervezeti felépítés. Az ACCU biztosítja, hogy a feldolgozott személyes adatokhoz csak kiválasztott alkalmazottak férjenek hozzá.
 • Fizikai hozzáférés-ellenőrzés. Az ACCU minden adatot olyan technikai eszközökkel biztosított helyeken tárol, mint például kulcsok, elektronikusan zárható, belépőkártyák, ablakrácsok.
 • IT-ellenőrzött hozzáférés. Az ACCU a személyes adatokat tároló rendszereket jelszavakkal vagy kétfaktoros ellenőrzéssel védi, így az adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.
 • Álnévtelenítés. Amennyiben lehetséges, az ACCU az adatokat olyan formában módosítja, amely nem rendelhető hozzá egy adott személyhez (pl. az ACCU által végrehajtott projektekhez kapcsolódó azonosítószámok felhasználásával).
 • Transzferellenőrzés. A feldolgozott személyes adatok továbbítása során az ACCU minden esetben biztonságos módszert alkalmaz.
 • A biztonság megsértésének kezelése. Az ACCU funkcionális eljárást alkalmaz azokra az esetekre, amikor a feldolgozott személyes adatok biztonsága sérül, a helyzet értékelésére vonatkozó kötelezettségének megfelelően, és az értékelés eredményeitől függően tájékoztatja erről a tényről az illetékes hatóságot és az érintett(ek)et.

7. AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK FELEKKEL VALÓ MEGOSZTÁSA

A processzor olyan szervezet, amelynek az ACCU személyes adatokat továbbít, és amely azokat az ACCU utasításainak megfelelően tovább kezeli.

Annak biztosítása érdekében, hogy minden szükséges feltétel teljesüljön, az ACCU minden esetben írásbeli szerződést köt a személyes adatok feldolgozására a következő személyekkel processzor.

A feldolgozott személyes adatok megoszthatók:

 • az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen belül; meghatározott célból, kizárólag egyértelműen meghatározott és szükséges adatkörben, a személyes adatok biztonságos módon történő megosztására vonatkozó, megfelelően megkötött szerződés alapján;
 • az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokkal; kizárólag az Európai Bizottság által kiadott szabványos szerződéses záradékok, azaz mintaszerződések alapján, és kizárólag olyan országokban található szervezetek bevonásával, amelyek az Európai Bizottság állásfoglalása szerint megfelelő személyes adatok védelmét biztosítják.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az ACCU tiszteletben tartja és biztosítja a személyes adatok érintettjeinek alábbi jogait:

 • A személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog. Az ACCU az adatkezelés megkezdésekor az érintettet tájékoztatja az adatkezelő azonosításáról, a kapcsolattartási adatokkal, az adatkezelés jogalapjával, céljával és a személyes adatok tárolásának időtartamával kapcsolatos információkkal együtt.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga. Az ACCU tájékoztatja az érintettet arról, hogy az ACCU az ő kérésére kezeli-e személyes adatait, milyen körben és milyen célból, vannak-e címzettjei a feldolgozott személyes adatoknak, valamint egyéb kapcsolódó információkkal. Az ACCU az érintett kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja a feldolgozott személyes adatok másolatát.
 • A helyesbítéshez való jog. Az ACCU az érintett értesítésére vagy kérésére megváltoztatja a feldolgozott személyes adatokat.
 • Törléshez való jog. Az ACCU, mint a személyes adatok kezelője, köteles a feldolgozott személyes adatokat felszámolni, ha az adatkezelés célja megszűnt, az érintett visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, és nincs más oka a feldolgozásnak, az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen (feltéve, hogy nincs jogalapja a személyes adatok feldolgozásának), és ha az ACCU köteles a feldolgozott adatokat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban törölni.
 • Tiltakozási jog. Az ACCU köteles törölni a feldolgozott személyes adatokat, ha azok feldolgozására jogos érdek alapján kerül sor, és az érintett indokoltan tiltakozik ez ellen.
 • Az adathordozhatósághoz való jog. Az ACCU a feldolgozott személyes adatokat az érintett kérésére strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban továbbítja egy másik adatkezelőnek, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és egyidejűleg automatizált, azaz kizárólag technikai eszközökkel, előre meghatározott algoritmus alapján és emberi beavatkozás nélkül történik.
 • Az automatizált döntéshozatal során kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés meghozatalának tilalmához való jog. Az ACCU kijelenti, hogy nem alkalmaz ilyen döntéshozatali eljárásokat.

9. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ACCUVAL MINT ADATKEZELŐVEL

A személyes adatok feldolgozásával vagy védelmével kapcsolatos bármilyen kérdéssel, észrevétellel, értesítéssel vagy kéréssel forduljon az ACCU-hoz: gdpr@accu.eu.

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogyan az ACCU az Ön személyes adatait kezeli, kapcsolatba léphet:

Csehország: The Office for Personal Data Protection, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, Csehország, +420 234 665 111, www.uoou.cz

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com